KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

I. Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Ślusarstwo Produkcyjne i Usługowe JOLA s.c. Jolanta Rosół , Wojciech Rosół , Polanowice 76 , 32-090 Słomniki NIP PL6821360174, z którym możesz się skontaktować:

 • listownie: Polanowice 76, 32-090 Słomniki

 • mailowo: biuro@jola.eisp.pl

 • telefonicznie: +48509565658

II. Inspektor Ochrony Danych nie dotyczy

III. Cele i podstawy przetwarzania

 • W celu zawarcia i wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 • W celu wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 • W celu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,

 • W celu marketingu bezpośredniego produktów i usług świadczonych przez Ślusarstwo Produkcyjne i Usługowe JOLA s.c. Jolanta Rosół , Wojciech Rosół.

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Dane osobowe, które przetwarzamy to: nazwa obejmująca imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, adres e-mail, numer telefonu, dane służbowe, numery rachunków bankowych, podmioty których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.

V. Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, organy administracji publicznej, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora oraz pracownicy i podwykonawcy Administratora.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

 • Twoje dane pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przechowywane przez okres trwania i wykonania zawartej z Tobą umowy,

 • Twoje dane pozyskane celu wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,

 • Twoje dane pozyskane celu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

 • Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 • prawo do usunięcia danych,

 • ograniczenia przetwarzania danych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail Administratora.

IX. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie będzie wiązać się z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz brakiem możliwości nawiązania i wykonania współpracy.

XI. Informacja o źródle danych

Dane uzyskaliśmy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, jak również w inny sposób, w tym pozyskane z publicznych rejestrów.

XII. Zmiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności w każdym czasie. Zmieniona Polityka prywatności zostanie opublikowana w naszym serwisie www.